4. รายได้ ค่าใช้จ่าย และหนี้สินต่อรายได้

ข้อมูลตัวชี้วัด “รายได้ ค่าใช้จ่าย และภาวะหนี้สินของครัวเรือน”

 การสำรวจข้อมูล ใน พ.ศ. 2562 พบว่า ครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยเดือนละ 26,018 บาท ลดลงร้อยละ 3.44 จาก พ.ศ. 2561 ที่มีรายได้ 26,946 บาท ส่วนใหญ่เป็นรายได้จากการทำงาน ร้อยละ 71.1 รองลงมาคือ สวัสดิการสินค้า/บริการ เงินที่ได้รับความช่วยเหลือ รายได้ที่เป็นตัวเงินอื่นๆ และรายได้จากทรัพย์สิน ตามลำดับ ส่วนครัวเรือนมีรายจ่ายเดือนละ 20,742 บาท ลดลงร้อยละ 3.24 จาก พ.ศ. 2561 ที่มีรายจ่าย 21,346 บาท ส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายอุปโภคบริโภค ร้อยละ 86.5 โดยเป็นค่าอาหาร/เครื่องดื่ม/ยาสูบ ร้อยละ 33.9 รองลงมาเป็นที่อยู่อากศัย/เครื่องใช้ ร้อยละ 21.0 ยานพาหนะ/การเดินทาง ร้อยละ 17.3 ค่าใช้จ่ายอุปโภคบริโภคอื่นๆ เช่น ของใช้ส่วนบุคคล/เครื่องนุ่งห่ม/รองเท้า การสื่อสาร การศึกษา เวชการ/ค่ารักษาพยาบาล กิจกรรมศาสนา และการบันเทิง/จัดงานพิธี นอกจากนี้ ยังมีค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการอุปโภคบริโภค เช่น ภาษี เบี้ยประกัน ดอกเบี้ย ซื้อสลากกินแบ่ง หวย เป็นต้น ร้อยละ 13.5

ส่วนหนี้สินครัวเรือน พ.ศ. 2562 พบว่า มีครัวเรือนที่ไม่มีหนี้สิน ร้อยละ 54.8 และครัวเรือนที่มีหนี้สินร้อยละ 45.2 โดยมีหนี้สินเฉลี่ย 164,055 บาทต่อครัวเรือน ส่วนใหญ่เป็นการก่อหนี้เพื่อใช้ในครัวเรือนร้อยละ 73.8 เช่น ค่าใช้จ่ายอุปโภคบริโภค ซื้อบ้าน/เช่าบ้าน และการศึกษา และเป็นการก่อหนี้สินเพื่อการลงทุนและอื่นๆ ร้อยละ 26.2 เช่น ทำการเกษตร ทำธุรกิจ และหนี้สินอื่นๆ สำหรับครัวเรือนที่มีหนี้สิน ส่วนใหญ่เป็นหนี้ในระบบอย่างเดียว ร้อยละ 91.8 หนี้นอกระบบอย่างเดียว ร้อยละ 4.7 และหนี้สินทั้งในระบบและนอกระบบ ร้อยละ 3.5 เมื่อพิจารณาเป็นรายภาค พบว่า กรุงเทพมหานคร และ 3 จังหวัด คือ นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ มีรายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนสูงกว่าภาคอื่นมาก คือ 37,751 บาท แต่ก็มีค่าใช้จ่ายและจำนวนหนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือนสูงสุดเช่นเดียวกัน คือ 30,778 และ 190,849 บาท ตามลำดับและในช่วง 12 ปีที่ผ่านมา พบว่ารายได้เฉลี่ยสูงกว่าค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการยังชีพ และพบว่ารายได้เฉลี่ย ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย และหนี้สินต่อรายได้มีแนวโน้มคงที่

รายได้ ค่าใช้จ่าย และหนี้สินต่อรายได้ พ.ศ. 2550-2562

ที่มา: สำนักงานสถิติแห่งชาติ (2563)

ดาวน์โหลดข้อมูล